Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu tic@siauliai.lt Senoji svetainės versija
Paieškos forma

Narai Rėkyvos ežere dirbs visą savaitę

2018-05-07

32072735_885782318290357_8988658447859843072_n

Prasideda antrasis ekspedicijos Rėkyvos ežere etapas: gegužės 7-11 d. bus ieškoma po vandeniu ir tikimasi iškelti į paviršių lėktuvo „Letov Š-20L“, sudužusio 1930 m., likučius. Darbai prasidėjo atnaujintos memorialinės lentos ant akmens, žyminčios šį įvykį, iškilminga atidengimo ceremonija.

 

Paieškos ekspedicijai vadovauja Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai, kuriems talkina Karinių jūrų pajėgų ir Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono narai su metalo detektoriais, skirtais dirbti po vandeniu.

 

La­kū­nas An­ta­nas Kai­rai­tis (g. 1904) žu­vo 1930 me. bir­že­lio 13 d., at­lik­da­mas už­duo­tį: iš kul­kos­vai­džio ap­šau­dy­da­mas ju­dan­tį tai­ki­nį – eže­ro pa­vir­šiu­je at­si­spin­dė­ju­sį lėk­tu­vo še­šė­lį. Ma­no­ma, kad A. Kai­rai­tis, su­klai­din­tas at­stu­mo, nu­si­lei­do per ar­ti van­dens. „Nu­vy­kus į ka­tast­ro­fos vie­tą, ras­tas su­lau­žy­tas lėk­tu­vas, nu­trauk­ti dir­žai ir ne­gy­vas la­kū­nas su­lau­žy­to­mis ko­jomis ir su­ža­lo­ta gal­va“, – 1930 me. ra­šė žur­na­las „Ka­rys“.

 

Lėk­tu­vas su­du­žo, me­di­nės ir dro­bi­nės jo da­lys iš­ki­lo į pa­vir­šių, o va­rik­lis su pro­pe­le­riu nu­sken­do. Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sio­jo pus­ka­ri­nin­kio ser­žan­to ma­jo­ro Al­vy­do Ta­mo­šiū­no ma­ny­mu, jei pa­vyk­tų ras­ti va­rik­lį, gal­būt pa­vyk­tų nu­sta­ty­ti ir tra­ge­di­jos prie­žas­tį. Pa­gal įvy­kio ap­ra­šy­mą, lėk­tu­vas su­du­žo už maž­daug 200 met­rų nuo kran­to. A. Kai­rai­tis pa­lai­do­tas Kau­no se­no­sio­se ka­pi­nė­se, so­viet­me­čiu jas už­da­rius, pa­lai­kai per­kel­ti į Se­nia­vos ka­pi­nes.

 

Rėkyvos seniūnijos lėšomis sutvarkyta erdvė aplink akmenį, finansuoti memorialinės lentos atnaujinimo darbai, paruošta teritorija ekspedicijos darbui.

 

Šiaulių turizmo informacijos centro inf.

 32072960_885781531623769_7072370355372818432_n31959317_885781958290393_4913733587838173184_n31958261_885782448290344_6445354934597582848_n32077912_885781674957088_2342713228980649984_n

PASIRINKITE